Statutes

 

BYLAWS FOR THE NORWEGIAN SCIENTIFIC ACADEMY

FOR POLAR RESEARCH

   Founded March 27th 2008, bylaws revised Feb. 3rd 2009, Jan. 18th 2010,

Sept. 21st 2012 and Aug. 29th 2013

 

§1 Name

The Academy's name is the Norwegian Scientific Academy for Polar Research (NVP)

 

§2 Mission

NVP is a non-profit foundation with the following missions:

  • Promote research and education in polar areas.
  • Stimulate national and international cooperation and interdisciplinary polar research.
  • Contribute to communicating the knowledge of polar regions and the people that live there to national and international governing bodies, industry and the public.
  • Contribute to the understanding of environmental and climate changes and human activities that affect and are affected by these.
  • Promote sustainable development on Svalbard and in northern regions.
  • Contribute to the development of expertise at the University Centre in Svalbard (UNIS) and the polar scientific community in general.

 

§3 Organization

The Academy is situated in Longyearbyen. Meetings can also be held outside of Svalbard.

 

§4 Founding capital

The Academy's founding capital is set to NOK 100.000

 

§5 Members

5.1

The Academy consists of (1) Norwegian members, (2) foreign members, and (3) honorary members. The Academy may also have institutional members. These have no voting rights, but are admitted to the board meetings as observers with rights to speak and to provide recommendations and proposals. Election of the members follows its own regulations.

 

5.2      

The Norwegian Members are required to be Norwegian citizens who have carried out independent scientific work in polar research or specifically have contributed to the advancement of polar research.

 

5.3

Foreign members may be admitted by the same criteria.

 

5.4

Honorary Members may be individuals who have made ​​a particular effort for the academy's purpose and activities. The number of honorary members shall not exceed 10.

 

5.5

At least half of the members must be Norwegian citizens.

 

5.6

The membership shall reflect the range of discipline areas in polar research.

 

§6 Management Bodies

6.1

The Academy's Board is the foundation's highest authority. The Academy's Board consists of President, Vice President and up to 5 members. The composition should reflect the geographical spread of Norwegian universities, research institutions and disciplines. Efforts should be a balanced gender distribution. UNIS is a member of the Board ex officio.

The Board has a quorum when at least three directors, among them president or vice president, are present. During an equal vote, the president has the casting vote.

6.2

The Board manages the Academy's assets and has a particular responsibility to ensure proper operation. The Board determines the programs and implements activities to promote the Academy's mission. There will be held at least two meetings a year.

 

6.3

Election of new members is decided by the board and is based on the proposal of at least 2 members. There must be a recommendation from a Member Nomination Committee appointed by the Annual Meeting.

 

6.4

The President is the head of the Academy and represents the Academy externally.

 

6.5

The Academy's daily operations are handled by a Secretary General.

 

6.6

An auditor is elected in accordance with the trust law.

 

§7 Annual Meeting

7.1

An Annual Meeting is to be held before the end of April each year. The Board should give at least 3 weeks’ notice. The President, or in his absence the Vice-President, leads the proceedings.

 

7.2

Matters raised by the Board shall be considered at the Annual Meeting. Matters that members wish to discuss at the Annual Meeting must be submitted to the Board within two months before the Annual meeting.

 

7.3

The Annual Meeting shall elect the president, vice president and up to 5 board members, each for a period of 2 years. It shall be ensured by appropriate rotation that the various disciplines and regions are represented.

The elections are based on the recommendation of an Election Committee appointed by the Annual Meeting. The Election Committee consists of three members elected for a period of 3 years.

 

7.4

Following the recommendation of the Election Committee, the Annual Meeting elects a Member Nomination Committee consisting of 3 members, elected for a period of 3 years.

 

7.5

The Annual Meeting may establish subcommittees such as scholarship committees and program committees for the purpose of holding seminars, initiating research, announcing prizes etc.

 

7.6

The members of all the above bodies shall be members of the NVP

 

7.7

The Board shall prepare the minutes of the Annual Meeting proceedings. The protocol shall be signed by two of the Academy members present at the meeting. These are elected at the Annual Meeting as soon as it is set. The Annual Meeting is a closed session.

 

§8 Rules for changing the bylaws.

8.1

The Academy’s bylaws may be amended by proposals from at least three members. Proposals for such an amendment are submitted to the Academy's Board of Directors at least one month prior to the Annual Meeting. It requires at least 2 / 3 majority of members attending the Annual Meeting for the proposed amendments to be adopted.

 

 

 

Bylaws in norwegian:

VEDTEKTER FOR NORGES VITENSKAPSAKADEMI
FOR POLARFORSKNING

Stiftet 27. mars 2008, vedtekter revidert 3. feb 2009, 18. jan 2010,

21. sept 2012 og 29. aug 2013

 

§1 Navn

Akademiets navn er Norges Vitenskapsakademi for Polarforskning (NVP)

 

§2 Formål

NVP er en ideell alminnelig stiftelse med følgende formål:

 • Fremme forskning og utdanning om og i polare områder.
 • Stimulere til nasjonalt og internasjonalt samarbeid og tverrfaglighet innen polarforskning
 • Bidra til at kunnskap om polarområdene og de folk som holder til der formidles til nasjonale og internasjonale styringsorganer, næringsliv og offentligheten.
 • Bidra til forståelse av miljø- og klimaforandringer og de menneskelige aktiviteter som påvirker og påvirkes av disse.
 • Fremme bærekraftig utvikling på Svalbard og i nordområdene.
 • Bidra til kompetanseoppbygging ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) og i det øvrige polarforskningsmiljøet

 

§3 Organisering

Akademiet har sete i Longyearbyen. Møter kan også holdes utenfor Svalbard.

 

§4 Grunnkapital

Akademiets grunnkapital er satt til 100.000

 

§5 Medlemmer

5.1

Akademiet består av (1) norske medlemmer, (2) utenlandske medlemmer og (3) æresmedlemmer. Akademiet kan også ha institusjonelle medlemmer. Disse har ikke stemmerett, men har adgang til å delta som observatører på styremøtene med tale- og forslagsrett. Innvalg av medlemmer skjer etter eget reglement.

 

5.2

Som norske medlemmer kan opptas norske statsborgere som har gjort en selvstendig vitenskaplig innsats innen polarforskning eller som i særlig grad har bidratt til fremme av polarforskning.

 

5.3

Utenlandske medlemmer kan opptas etter de samme kriterier

 

5.4

Som æresmedlemmer kan opptas personer som har gjort en særlig innsats for akademiets formål og virksomhet. Tallet på æresmedlemmer skal ikke overstige 10.

 

5.5

Minst halvparten av medlemmene skal være norske statsborgere.

 

5.6

Medlemsmassen skal reflektere bredden av fagområder innen polarforskning.

 

§6 Styringsorganer

6.1

Akademiets styre er stiftelsens øverste organ. Styret består av president, visepresident og inntil 5 medlemmer. Styrets sammensetning bør reflektere geografisk spredning av norske universiteter og forskningsinstitusjoner og faglig spredning mellom relevante fagområder. Det skal tilstrebes en balansert kjønnsfordeling. UNIS er medlem av styret ex officio.

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 styremedlemmer, blant disse president eller visepresident, er til stede. Ved stemmelikhet har presidenten dobbeltstemme.

 

6.2

Styret forvalter akademiets midler og har et særlig ansvar for å sikre forsvarlig drift. Styret planlegger program og iverksetter aktiviteter for å fremme akademiets formål. Det skal avholdes minst 2 møter i året.

 

6.3

Innvalg av nye medlemmer foretas av styret etter forslag fra minst 2 medlemmer. Det skal foreligge en innstilling fra en innvalgskomité som er oppnevnt av årsmøtet.

 

6.4

Presidenten er akademiets øverste leder og representerer akademiet utad.

 

6.5      

Akademiets daglige drift ivaretas av en generalsekretær.

 

6.6

Det velges en revisor i tråd med stiftelsesloven.

 

§7 Årsmøte

7.1    

Årsmøte innkalles av styret hvert år, med minst 3 ukers varsel. Presidenten, eller i dennes fravær visepresidenten, leder forhandlingene.

 

7.2

Årsmøtet skal behandle saker som er reist av styret. Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet må forelegges styret innen to måneder før årsmøtet. Årsmøtet har en rådgivende funksjon i forhold til styret.

 

7.3

På årsmøtet skal det velges president, visepresident og inntil 5        styremedlemmer. Funksjonstiden for disse er 2 år. Det skal ved               hensiktsmessig turnusordning sikres at de ulike fagfelt og regioner blir representert.

Valgene skjer på grunnlag av innstiling fra en valgkomite som er nedsatt av årsmøtet. Valgkomiteen har 3 medlemmer som har en funksjonstid på 3 år.

 

7.4

Etter innstilling fra valgkomiteen velger årsmøtet en innvalgskomité som har 3 medlemmer. Funksjonstiden for disse er 3 år.

 

7.5

Årsmøtet kan opprette underutvalg som stipendkomité og programkomité, med formål å arrangere seminarer, initiere forskning, utlyse priser og lignende.

 

7.6

Medlemmene av alle ovennevnte organer skal være medlemmer av NVP

 

7.7

Styret skal utarbeide protokoll over årsmøtets forhandlinger. Protokollen skal undertegnes av to av akademiets medlemmer som er til stede. Disse velges av årsmøtet så snart dette er satt. Årsmøtet er lukket.

 

§8 Regler for endring av vedtekter.

8.1

Akademiets lover kan endres etter forslag fra minst tre medlemmer. Forslag til en slik lovendring sendes akademiets styre minst en måned før et årsmøte. Det kreves minst 2/3 flertall fra medlemmene som deltar på årsmøtet for at lovendringsforslaget skal ansees vedtatt.

Page Contact: Jorge Kristiansen